Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Z życia Uczelni

Ogłoszenia     Praca

Wizyta Delegacji Białorusi

23 maja 2019 r. gościliśmy Delegację z Białorusi, na czele z Wiceministrem Zdrowia – Dzmitry’m Pinevich’em, który przybył do Polski na zaproszenie Ministerstwa Zdrowia RP. Rolę gospodarza pełnił Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju – prof. Krzysztof J. Filipiak. Głównym organizatorem spotkania było WHO, rekomendujące wizytę strony białoruskiej w Polsce.

Tomasz Połeć - Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego z wizytą w WUM

22 maja prof. Mirosław Wielgoś gościł Przewodniczącego Rady Głównej Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego (PTSR) – Pana Tomasza Połcia. W trakcie spotkania Przewodniczący PTSR przypiął do klapy marynarki JMR prof. Mirosława Wielgosia pomarańczową wstążeczkę - symbol środowiska osób dotkniętych stwardnieniem rozsianym. Podczas rozmowy poruszono tematy związane z metodami diagnozowania i leczenia stwardnienia rozsianego, potrzebami osób ze stwardnienie rozsianym, dyskutowano  także o budowaniu powszechnej wiedzy na temat SM i dbaniu o prawa chorych.

Stanowisko Rady Młodych Naukowców WUM w sprawie nowego Statutu WUM

Uchwała 01/05/2019 Rady Młodych Naukowców Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Rada Młodych Naukowców WUM (RMN) włączyła się aktywnie w proces tworzenia projektu nowego Statutu Uczelni. Celami przyświecającymi RMN przy tworzeniu propozycji do nowego Statutu było:

  1. Dostosowanie Statutu do Ustawy 2.0.
  2. Wzmocnienie ścieżki kariery dydaktycznej (zachęcające do wyboru tego rodzaju ścieżki przez osoby, które nie spełniają się zawodowo w pracy naukowej).
  3. Wysoka kategoryzacja dyscyplin naukowych w naszej Uczelni, a przede wszystkim stworzenie warunków do pracy naukowej, które umożliwią podniesienie rangi naukowej naszej Uczelni w kraju i na arenie międzynarodowej (miejsce WUM w rankingu szanghajskim to 5 setka, a warto przypomnieć, że WUM jest zlokalizowany w najbogatszym mieście naszego kraju, którego całkowite PKB stawia go wśród grupy 20-23 najbogatszych państw świata).

Propozycje RMN były przekazywane Komisji ds. nowego Statutu na posiedzeniach Komisji oraz zostały umieszczone na stronie https://rmn.wum.edu.pl/

RMN jest świadoma, że nie wszyscy z naszej społeczności akademickiej zgadzają się z diagnozą o konieczności istotnych zmian strukturalnych w Uczelni, mających na celu zwiększenie konkurencyjności naszej Uczelni w zakresie prowadzonych badań naukowych oraz kształcenia studentów. Z wypowiedzi części członków Komisji ds. Statutu można było odnieść wrażenie, że jest dobrze jak jest, i że nie ma potrzeby zmian w stosunku do stanu obecnego, pomimo nowych uregulowań prawnych, które narzuca Ustawa 2.0.

Zdaniem RMN potrzebne są jednak istotne zmiany, polegające między innymi na oddzieleniu strukturalnym misji edukacyjnej oraz misji naukowej Uczelni, a więc wzorowaniu się na modelu uczelni amerykańskich.

Proponowany Statut wprowadza pewne zmiany organizacyjne, idące w kierunku rozdziału nauki i kształcenia studentów. Zmiany te w naszym przekonaniu są jednak zbyt małe i ograniczone tylko do takiego zakresu jaki wymaga Ustawa 2.0, a więc stworzenia Rad Dyscyplin, które mają prowadzić postępowania awansowe (doktoraty, habilitacje) oraz monitorować pracę naukową w poszczególnych dyscyplinach naukowych.

Spośród istotniejszych propozycji RMN, które nie znalazły się w nowym Statucie jest propozycja aby podstawowe jednostki organizacyjne (Zakłady), które prowadzą dydaktykę i badania naukowe podlegały pod Radę Rektorską, składającą się z przewodniczących Rad Dyscyplin Naukowych i Dziekanów Wydziałów, a nie pod Wydział jak jest w projekcie.

Warto podkreślić, że Wydział jest strukturą organizacyjną, która nie jest ujęta w nowej Ustawie, a która mimo to zostaje utrzymana w naszej Uczelni ze względów historycznych. W związku z tym, że Wydział będzie odpowiedzialny tylko za dydaktykę, a nie za naukę, trudno wytłumaczyć zwierzchnią rolę Wydziału nad zakładami prowadzącymi badania naukowe.

Reasumując, RMN uważa, że nowy Statut stanowi krok w dobrym kierunku, jednak daleko niewystarczający. Nie wykorzystujemy wszystkich możliwości, które daje Ustawa 2.0.

Rozumiejąc potrzebę pogodzenia różnych stanowisk, także tych które uważają, że nie są potrzebne żadne zmiany, mając jednocześnie nadzieję na zaistnienie możliwości zmian Statutu w przyszłości, RMN prosi Senat WUM o poparcie projektu Statutu w obecnym kształcie.

Rada Młodych Naukowców Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

autor nadsyłający - prof. dr hab. med. Marcin Ufnal, Przewodniczący RMN WUM

Przyznano kolejne mikrogranty

Naukowcy z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu Warszawskiego otrzymali dofinansowanie w postaci mikrograntu na badania wstępne. Środki, które przekażą obie Uczelnie pokryją koszty działań mających na celu przygotowanie projektu finansowanego ze źródeł zewnętrznych.

Dzień Kultury Jakości Uczelni

Wyzwaniom nowoczesnej edukacji medycznej poświęcono VI edycję konferencji „Dzień Kultury Jakości Uczelni”, która odbyła się 17 maja br. w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym WUM.

Nowy Numer MDW 04/2019

W najnowszym numerze czasopisma WUM „Medycyna Dydaktyka Wychowanie” 04/2019 polecamy m.in. rozmowy z: dr. Maciejem Ganczarem – Kierownikiem Studiów Języków Obcych WUM, Alicją Baską – Przewodniczącą SKN Medycyny Stylu Życia oraz Justyną Lewandowską – organizatorką wystawy „Oblicza anatomii”.

Nominacje profesorskie

17 maja br. Prezydent RP Andrzej Duda wręczył nominacje profesorskie. Wśród  55. nowo mianowanych nauczycieli akademickich oraz pracowników nauki i sztuki znaleźli się przedstawiciele Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Spotkanie członków Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim (UKJKKL)

16 maja br. Warszawski Uniwersytet Medyczny po raz czwarty był gospodarzem spotkania członków Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim (UKJKKL), której Przewodniczącym jest prof. Janusz Moryś z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Naszą Uczelnię w pracach tego gremium reprezentuje prof. Marek Kulus, pełniący w kadencji 2017-2020 funkcję Zastępcy Przewodniczącego.

Konferencja z okazji Dnia Położnej

„Transkulturowość w położnictwie i ginekologii” to tytuł VIII Konferencji Wydziału Nauki o Zdrowiu, która z okazji Dnia Położnej odbyła się 15 maja br. w Centrum Dydaktycznym WUM.

Powołanie składu Rady Uczelni

Informujemy, iż 15 maja 2019 r. Senat WUM wybrał pełen skład Rady Uczelni. Poniżej przedstawiamy Państwu skład Rady Uczelni Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego powołanej na okres do 31 grudnia 2020 r.:

Przewodniczący Rady
prof. dr hab. inż. Aleksander Nawrat - Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Członkowie Rady:
dr n. med. Małgorzata Adamkiewicz - Wiceprezes Zarządu Polskiej Rady Biznesu
dr hab. prof. UW Marcin Matczak - Profesor nadzwyczajny na Wydziale Prawa i Administracji UW
prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz - Kierownik III Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii
prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński - Kierownik Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii
prof. dr hab. n. med. Roman Smolarczyk - Kierownik Kliniki Endokrynologii Ginekologicznej
Natalia Bierezowicz - Przewodnicząca Samorządu Studentów WUM     

Zdjęcia: Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter